بزرگترین خانه خشتی جهان

به گزارش خبرنگارخانه خشتی ، محمدرزاقیان نماینده میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری درخانه خشتی گفت: از27 اسفندماه سال گذشته تاپنجم فروردین ماه سال جدیدبیش از10 هزارنفرگردشگرنوروزی ازبزرگترین خانه خشتی جهان یعنی مجموعه حاج آقاعلی واقع درقاسم آبادرفسنجان بازدیدنموده اند.

وی گفت بازدیدکنندگان ازبرنامه های متنوع این بناشامل اجرای گروههای تئاتر ، سرودوموسیقی سنتی بهره مندشده اند.

لازم بذکراست که به همت اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان رفسنجان نمایشگاه کتابی با6 هزارجلدنیزدراین مجموعه تاریخی دائرگردیده است.

رزاقیان گفت بازدیدازجاذبه های تاریخی این خانه نسبت به سال گذشته 30 درصدرشدداشته است.