خانه خشتی : خبر این پایگاه مبنی بر استفاده تبلیغاتی یک کاندیدای ریاست جمهوری از یادواره شهدا بخش نوق و شهر بهرمان واکنش های گوناگونی را در پی داشت و بنرهای یادواره شهدا که عکس کاندیدای ریاست جمهوری در آن درج شده بود جمع آوری گردیدند.

شاید عده ای اینگونه استدلال داشتند که همه ساله عکس ایشان در تبلیغات این مراسم درج می شده است. اگر متن خبر مذکور را کامل خوانده بودند اینگونه بیان نمی کردند.

در جواب آنها باید گفت اولاً آیا هرساله که این یادواره برگزار می شد ایشان کاندیدای ریاست جمهوری بوده اند؟ دوم اینکه ایشان خود را همواره مرد مصلحت و دور اندیشی می نامند و بر این نکته تأکید دارند که باید آنگونه که مصلحت است رفتار نمود و موجبات ناراحتی مردم را فراهم ننمود و عوام فریبی نکرد و طبق این طرز تفکر اگر این عمل در این زمان توسط شخص دیگری صورت گرفته بود توسط ایشان محکوم می گردید البته اگر سکوت نمی کردند!