بخشی از عملیات مخفی وبی ثبات سازی،تلاش برای ایجاداعتراضات وناآرامی های اجتماعی است.ازاین رومروری برمبانی نظری نحوه ی شکل گیری اعتراضات اجتماعی وتبدیل آنان به شورش،کمک شایانی به فهم این بخش از تحلیل ماخواهدبود.

یکی ازعوامل شکل گیری نارضایتی های اجتماعی بالا رفتن توقعات اجتماعی در عین ثابت یادرافول بودن شرایط تحقیق خواسته هاست که در نهایت منجربه محرومیت نسبی در جامعه می شود وزمینه رابرای شکل گیری پتانسیل خشونت جمعی فراهم می سازد.دراین برداشت مواردی که دارای جایگاه اجرایی درپازل عملیات مخفی وبی ثبات سازی معین می نماید:

۱-      تلاش برای ایجاد اشتباه محاسباتی(القای شرایط مثعب ابیطالب)در تشخیص فرصت ها،چالشها وتهدیدات

۲-      دست کاری اولویت ها بر هم زدن تمرکز دولت در رسیدگی به معیشت مردم

۳-      تلاش  در جهت ایجاد انفضال گفتمانی ورفتاری

۴-      تلاش درجهت ایجاد شرایط اظطراری وقراردادن نظام در موقعیت مصلحت اندیشی برای دریافت اختیار بیشتر

۵-      تلاش برای ایجاد دوقطبی اجتماعی«می خواهیم ،نمی گذارند»

۶-      بازی هوشمندبادهک های جامعه(تاکید برقرائت غیر فقهی وحداقل از این برای دهک های بالای جامعه،افزایش انتظارات والقای حس محرومیت به دهک های پایین جامعه.

۷-      اعتماد ردایی واعتبار زدایی از شخصیت ها،نهادها وگروه های مرجع وتخریب وهجمه به آن ها.