به گزارش خبرنگارخانه خشتی،مردم شهیدپروررفسنجان ظهر امروز با شرکت در تجمع اعتراض به هتک حرمت به صحابه پیامبر(ص)ضمن حمایت همه جانبه ازآرمان های حضرت امام خمینی(ره)ومواضع به حق مقام معظم رهبری وجبهه بزرگ مقاومت وبیداری اسلامی در منطقه مواضع قاطع خود را اعلام داشت.

ایشان ضمن اعلام تنفرشدیدازپیوندنامبارک صهیونیسم بین الملل ووهابیون افراطی ،هرگونه اهانت به اماکن مقدس دینی وتجاوز به مراقد مطهرعلما وبزرگان وهتک حرمت مقدسات را اقدامی کفرآمیزوتفرقه افکنانه در راستای سناریوی مسلم شوم استکبار آمریکا،انگلیس واسرائیل دانسته واعمال پلیدبنیان تشکیلی خبیث درتخریب مرقدمطهرواهانت به پیکرصحابه پیامبر(ص)را به شدت محکوم کرد.

ملت ولایت پدیرایران اسلامی این اقدام شیطانی را یک سناریوی از پیش نوشته شده باقلم استکبارجهانی برای مقابله با جبهه بزرگ بیدری اسلامی وجریحه دار کردن قلوب مسلمین دانسته وآن را شدیداًمحکوم می نماید.

ملت بزرگ با اعلام حمایت همه جانبه ار محور مقاومت در سوریه ولبنان وجبهه بزرگ بیداری اسلامی از مجامع بین المللی وسازمان های حقوق بشر بویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد میخواهیدتا سکوت سردومرگبار خود رابشکند وبرای این حادثه غمبار اعلام عزای عمومی نمایند واز خود وجدان وغرورت به خرج دهند.