ما قشر کارمند جماعت در برآوردن مخارج اولیه زندگیمان مانده ایم به خدا در برابر زن و فرزندانمان خجالت می کشیم .طرح هدفمندی یارانه ها با هزاران وعده و وعید ریز و درشت اجرا شد و چیزی جز بدبختی و روز به روز زندگی فقیرانه تر چیزی ندیدیم جای بسی سوال و افسوس اینجاست که میلیاردرهای ما و آنهایی که حقوق آنچنانی دریافت می کنند یارانه شان 45500 تومان است .ما با حقوق 700 تومانی مان یارانه مان 45500 تومان است و آن بیچاره روستایی که هیچ ممری برای گذران زندگی اش ندارد او هم 45500 تومان می گیرد.آیا این عدالت است یا عین بی عدالتی!

درست است کسانی که فرم های هدفمندی یارانه ها را پر کرده اند 95 درصدشان در گفته هایشان صداقت را رعایت نکرده اند درحالی که بسیاری از این چیزها را می دانیم وبه زبان نمی آوریم ولی اجرای چنین طرح مهمی باید راهکارهای مهمی هم به دنبال داشته باشد تا کسی که صاحب چندین دستگاه خانه در شهرهای ایران است در فرم؛ خود را بی خانه ننویسد و آنکس که دارای چندین دستگاه خودرو است نگوید که من ماشین ندارم.

ما ایرانی ها عیب مان این است که از گفتن حقیقت طفره می رویم و شاید اینکه از اجرای بسیاری طرحها در کشور عقب می مانیم صادق نبودنمان است.به امید اینکه صداقت برجامعه مسلمان ایران حاکم شود و وضعیت نابسامان مردم روز به روز بهتر و مسئولین محترم در اجرای طرح هدفمندی یارانه ها قدری هم اندیشی و استفاده از خرد جمعی و استفاده از تجارب کشورهایی که مسیر ترقی را پیموده اند را سرلوحه کار خویش قرار دهند.انشاالله