به گزارش خانه خشتی،ترافیک ثبت نام کاندیداها دروزارت کشور در روز اول ثبت نام کاندیدای ریاست جمهوری زیادبودشد . در این میان حضور کاندیدایی کفن پوش که عکس احمدی نژاد و پرچم ایران را در دست داشت توجه خبرنگاران را به خود جلب کرد.

وی که شعر مشائی احمدی نژاد دیگر است سر می داد گفت: تنها در صورت کاندیداتوری مشائی از عرصه انتخابات کناره گیری می کنم.

منبع:صراط نیوز