بمناسبت روز جهانی کارگر نماز خانه مسجد بلال کارگران با ظرفیت ۵۰۰ نفرواقع در بلوار جمهوری اسلامی جنب اداره کار ، تعاون و رفاه اجتماعیرفسنجان به بهره برداری رسید.
آقای اسماعیلی رئیس اداره کار ، تعاون و رفاه اجتماعی رفسنجان  گفت :مجموعه ورزشی و فرهنگی بلالدر زمینی به مساحت ۱۸۰۰ متر مربع در دست احداث است که در حال حاضر نمازخانه این مجموعه با زیر بنای ۱۲۰ متر مربع با اعتبار ۴۰۰ میلیون ریالساخته شده است .
وی افزود : قرار است در این مجموعه تکمیل مسجد بلال ۵۰۰ متر مربعی بااعتبار ۷ میلیارد ریال و ساخت دو خیمه گاه مجموعا ۶۰۰ متر مربعی انجام ودر ۲ سال آینده بهره برداری شود .
آقای اسماعیلی یاد آور شد : این مسجد اولین مسجدی در رفسنجان است که دراساسنامه اوقاف ثبت و پروانه ساختمان از شهرداری کسب نموده است.

 

تنظیم:رضایی