می خواهم پاسخی در شأن، حمایت سکولارهایی ارایه نمایم که مدعی اند عبد الکریم سروش نظریه پرداز جبهه معاند با گفتمان امام (ره)ضد انقلاب نیست.اما من مصادیقی را بیان خواهم کرد که این نظریه پرداز فتنه گران، ضد انقلاب است.

عبد الکریم سروش به جایگاه رهبری نظام اسلامی و ولایت مطلقه فقیه می تازد،او با ضد انقلابهای انقلابی!!چون کدیور،به بهانه جنایات فتنه گران سبز در سال ۸۸،  جایگاه رفیع وپایه اساسی انقلاب اسلامی رامورد هجمه قرار می دهد،حتی در نقد قرآن کریم وپیامبرعظیم الشأن اسلام ،صراطی که در قرآن به تنها راه نجات انسانی تاکید داردوبارفتارپلورالیستی مورد تهاجم قرار می دهد،او جانشین فکری ابوجهل وابولهب است!!چگونه می شودچنین شخصی را انقلابی معرفی کرد،کسی که در استنباط خودش فرقی میان مارکسیسم واسلام نمی داند از طبیعت دین وخدا باوری فیلسوفانه مورد نقد است!!!چگونه می تواند انقلابی باشد؟!!عبد الکریم سروش:درنامه ای موهن خطاب به رهبر عزیز انقلاب مدعی است ایران سبز دربرابرزوال استبداد دینی می ایستد!!آیا این آقا انقلابی است؟!! درنامه به رهبری انقلاب مدعی جشن گرفتن وزوال نظام دینی برخاسته از ملت است،آیا ضد انقلاب نیست؟

پس او ضد انقلاب است او رهبر فکر واندیشه ای جاهلیت مدرن است! که جریان فتنه را ساپورت می کند بله او و همه کسانی که همسو وهم فکر اویند ضد انقلابند. مگر ضد انقلاب چه ویژگی دارد؟

تاکید سروش برحضور انجمن حجتیه در جنبش سبزدر نوع خود قابل توجه است، چه آنکه بیشتر آقای محتشمی پور که ید طولانی درطرح عنوان موهن«فرقه مصباحیه» دارد،با متهم کردن جریان مقابل گفته بود:«من به طور مشخص می توانم از جریان انجمن حجتیه نام ببرم که پشت سر تمام فتنه هایی که رُخ داده این انجمن را می بینم(!)محتشمی پور توضیح داده بود که انجمن حجتیه با اساس نهضت امام مخالف بود.اینکه آقای محتشمی پورحضور جریانهای مخالف امام (ره) وکینه دار از امام را در میان فتنه گران نمی دید در نوع خود قابل توجه است؟! شما قضاوت کنید آیا سروش ضد انقلابی نیست که مورد حمایت اوست؟!!

یادداشت از:منصور الهی کارشناس سیاسی