به گزارش “خانه خشتی”،افسوس که یک مشت دلال با بهره گیری از مدارک عده ای کارشناس کشاورزی برای کود و سم هم مانند بقیه مایحتاج مردم بازار سیاه درست می کنند.

عده ای فرصت طلب با روابطی که با محققین موسسه تحقیقات پسته برقرار می کنند همینکه متوجه می شوند فلان ماده شیمیایی روی پسته جواب د اده قبل از اینکه موسسه جوابی به سازمان یا آن شرکت سازنده ارسال کنند می بینیم انبارهایشان از آن ماده که قیمتش اندک است مملو می شود و وقتی این ماده مسیر قانونی اش را طی کرد و به کشاورز توصیه شد می بینیم قیمتش سر از آسمان هفتم در آورده به عنوان مثال سال گذشته ماده ای به نام آلیت روی درختان پسته برعلیه یکی از بیماریهای پسته در قالب یک طرح تحقیقاتی اجرا شد که این آزمابش برای رسیدن به بهترین دوز مصرفی هنوز در حال انجام است هنوز ساز مان نتوانسته مجوز ورود برای این ماده از مسیر قانونی اش را بگیرد ولی باید ببینید که ماده ای که سازمان مربوطه اش نتوانسته وارد کند چگونه است که انبارهای این آقایان پر است و اینجا ذکر چند نکته را خالی از لطف نمی بینم:
1 – این ماده روز اول کیلویی هزار تومان بود که اکنون به 197 هزار تومان رسیده(همان ماده آزمایش شده که تولید کشور مورد نظر بود).
2- اکنون این ماده با برندهای مختلف وارد بازار شده درحالی که فقط همان برند مورد نظر روی پسته جواب می دهد و بقیه تاثیر چندانی روی پسته ندارند.
3 – آیا این آقایان طریقه مصرف و زمان مصرف را هم می دانند یا فقط بیزینس خود را انجام می دهند.
5 – و نکته آخر همان مشکل همیشگی که آیا این آقایان در مقابل عدم تاثیر یا سوء تاثیر این مواد هم پاسخگو هستند یا نه؟  آنچه تا به حال ما دیده ایم جوابگو نبوده اند و مشکل کار را متوجه کشاورز میکنند با این تعبیر که بد موقع استفاده کرده ای یا دوز مصرفی ات را کم و زریاد گرفته ای .

و در پایان یک توصیه به کشاورز ان عزیز: چرا تا از کسانی که به طور قانونی (موسسه تحقیقفات پسته کشور)تحقیق می کننداز تاثیر و دوز مصرفی و برند کود یا سم مصرفی آگاه نشده اید اقدام به خرید این مواد شیمیایی می کنید و از همه مهمتر اینکه آلیت مورد نظر آزمایش شده ما فقط با همان برند آزمایش شده موثراست و بقیه هیچ تاثیری ندارند و خواهشمندم  از کشاورزان که از آن برند حتی یک کیلو هم در سم فروشیهای رفسنجان موجود نیست پس پولهای بی زبانتان را بیرون نریزید تا آن برند مورد نظر وارد کشور شودکه اطلاعات تکمیلی آن همانند بقیه مسائل مربوط به پسته از طریق جراید کثیرالانتشارمحلی به آگاهی شما باغداران عزیز خواهد رسید.وظیفه ما آگاهی دادن است .

تنظیم : حیدر معصومی ریسه