به گزارش “خانه خشتی” به نقل از وبلاگ و بالنجم هم یهتدون :

عده ای در خون و اتش . عده ای در پول خلق
هر دو رقصیدند اما این کجا و ان کجا

عده ای سرب و گلوله  عده ای میلیارد ها
هر دو تا خوردند اما این کجا و ان کجا

عده ای بر روی مین و عده ای بر بال قو
هر دو خوا بیدند . اما این کجا و ان کجا

این یکی از سوز ترکش ان یکی هم در سونا
هر دو میسوزند اما این کجا و ان کجا

این یکی بر تخت ماساژ آن یکی بر ویلچرش
هر دو ارامند اما . این کجا و ان کجا

این یکی در عمق دجله ،ان یکی آنتالیا
هر دو در آبند اما ،این کجا و ان کجا

این یکی را گاز خردل آن یکی را گاز پارس
هر دو با گازنداما این کجا و آن کجا

عده ای در کوی یار و عده ای در جنب یار

هر دو با یارنداما این کجا و آن کجا

عده ای کردند کار و عده ای بستند بار

هر دو فعالنداما این کجا و آن کجا

با کری ها سمت غرب و خاوری ها سوی غرب
هر دو تا رفتند اما ،این کجا و ان کجا