درمدت شش روزه ثبت نام کاندیداهای شورای شهر وروستا رفسنجان در بخش مرکزی  308 نفر ثبت نام نموده اند.

به گزارش خبرنگار خانه خشتی،فرماندار رفسنجان بیان کردند:در مدت شش روزه ثبت نام کاندیدای شوراهای شهر وروستا این شهرستان در بخش فردوس 42نفر،کشکوئیه 59نفر،بخش مرکزی 308 نفر،نوق 19نفر،در بخش شهری 92نفر و در مجموع 520 نفر تاکنون ثبت نام کرده اند.