به گزارش خانه خشتی،امام جمعه رفسنجان در خطبه های نماز جمعه با اشاره به سرلوحه قراردادن نامگذاری وتوصیه های رهبرفرزانه انقلاب گفت:با حضور حداکثری وگسترده در انتخابات باید حماسه سیاسی را عملی کنیم.

وی فرمودند:هرکس در هرمقام ومسئولیت وجایگاه بایدبه وظیفه خودعمل کندودر واقع بایدولایت پذیر باشد.

وی با اشاره به مشکلات کشورهای اسلامی خاطرنشان کردنداگربخواهیم کشور دچارابتلائات سایرملل اسلامی نباشدوهمین سربلندی وعزت را داشته باشیم،بایدباچنگ ودندان از ولایت دفاع کنیم وبرحمایت خودباقی بمانیم.

حجت الاسلام رمضانی پوربا یادآوری از نامگذاری امسال توسط رهبر فرزانه انقلاب به نام حماسه سیاسی،حماسه اقتصادی گفتند:لازمه عملی نمودن حماسه سیاسی حضور گسترده مردم در انتخابات است.ایشان خطاب به کاندیدهای ریاست جمهوری متذکر شدندکه مردم،افراد وعملکردهای را در این سه دهه دیده اند ومی فهمندچه کسانی اهل شعارندوچه کسانی اهل عمل.

خطیب جمعه جمعه رفسنجان خاطرنشان کردمردم با ایستادگی در سال قبل حماسه اقتصادی را نشان دادندو انشاالله این ایستادگی همچنان ادامه داردوبایددر این سال هم محکم بایستند.وی با یادآوری بیستم فروردین سالروز قطع رابطه با آمریکا گفت ما از قطع رابطه با آمریکا متضررنشدیم واگرضرری هم بوده متوجه آمریکا بوده است.کسانی هم که حرف از ارتباط با آمریکا می زنند حرف امام را نباید فراموش کنند که گفتند:ما با آمریکا رابطه نداریم مگر اینکه آدم بشود.