برای جلوگیری از ریختن شکوفه های درختان پسته ، محلولی میپاشند که شکوفه ها دیرتر بازشوند ودر معرض آسیبهای بادهای قبل وبعد از نوروز قرارنگیرند .
مهندس حیدر معصومی کارشناس موسسه ی تحقیقات پسته ی کشور در گفتگو با خبرنگار “خانه خشتی”اظهار داشت : تحقیقات بر روی بیش از60 رقم پسته دراین موسسه انجام میشود و عمده رقمهای تجاری در رفسنجان (فندقی ، اکبری ، احمدآقایی و کله قوچی ) توسط کشاورزان کشت وتولید میشود. وی افزود : گرده افشانی این درختان در اسفند ماه واوایل بهار صورت میگیردکه باز شدن زود هنگام آنها آسیبهایی از جمله سرمازدگی و ریزش گلها توسط باد های قبل و بعد از نوروز به درخت میرسد معصومی گفت : جالبتر اینکه شکوفه های رقم پسته ی اکبری دیرتر از ارقام دیگر و موقعی باز میشوند که گرده افشانی تمام شده و عمل لقاح صورت نمیگیرد که دراین صورت مغز پسته اکبری تشکیل نشده وباعث پوک شدن پسته خواهد شد به همین دلیل باغداران رفسنجانی نیمه اول اسفند ماه ، محلولی از هزار لیتر آب با 7 لیتر روغن برک (BORK) را به این درختان میپاشند تا شکوفه ها به موقع وهمراه دیگر ارقام پسته باز شوند و گرده افشانی و در نهایت تشکیل مغز انجام شود بگفنه این کارشناس این عمل 7 سال است که در این مناطق انجام میشود .
رضایی