هدف دشمن در راه اندازی فتنه 88 براندازی نظام بود که موفق نشد.

به گزارش خبرنگار “خانه خشتی”،فرماندار رفسنجان در جلسه شورای اداری شهرستان اظهار داشت : هدف دشمن در به راه انداختن فتنه 88 این بود که در انتخابات پیروز شود و ملت هوشیار
ایران در این برنامه بیش از 10 برابر جنگ تحمیلی 8 ساله دفاع مقدس هزینه کرده بطوریکه نظام جمهوری اسلامی ، افراد خوب وبرجسته خود را از دست داد ، همچنان ترکش های این فتنهپس از 4 سال بما اصابت میکند ولی با مدد الهی ومدیریت صحیح مقام معظم رهبری این فتنه آرام گرفت ولی امتحان سختی در پیش داریم انتخابات شوراها وانتخابات ریاست جمهوری که امید است ملت ایران با بصیرت و هوشیاری هرچه تمام تر از این آزمایش سربلند بیرون آید.
علی اکبر پور محمدی با اشاره به تغییر کردن فتنه ی 88 گفت : دشمن تا آنجاییکه توان دارد باایجاد زمینه های مخرب از جمله تحریمها وگرانیها وتهاجم فرهنگی با صرف هزینه های هنگفت قصد فروپاشی نظام جمهوری اسلامی را دارد. رضایی