آقای حسنی بخشدار مرکزی رفسنجان در گفتگو با خبرنگار “خانه خشتی”اظهار داشت : 80 خانوار روستایی مهدی آباد واحد رفسنجان که با مشکل افت ولتاژ برق مواجه بودند با اعتبار 400 میلیون ریال از اعتبارات داخلی این مشکل رفع شد.وی افزود : همزمان با افتتاح پروژه رفع افت ولتاژ در مهدی آباد با بهره برداری از پروژه های برق وتامین روشنایی بخش مرکزی و روستاهای دیگر شهرستان 355 خانوار از این نعمت برخوردار شدند .
آقای حسنی اعتبار بکار رفته در کل پروژه های افتتاحی برق رفسنجان در 15بهمن 370 میلیون تومان از اعتبارات استانی وداخلی عنوان کرد .
رضایی