به گزارش خبرنگار “خانه خشتی”،فرماندار شهرستان رفسنجان اظهار داشت : 24 پروژه جهاد کشاورزی با اعتباربالغ بر 17 میلیارد ریال از محل اعتبارات ستاد توسعه بخش کشاورزی واستانی ، 5 پروژه آموزش پرورش با اعتبار بلغ بر 8 میلیادر ریال از محل اعتبارات تخریب ونوسازی ، توسعه وتجهیز مدارس کشور ، 3 پروژه آب آشامیدنی با اعتباری بالغ بر 3 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی واستانی ، 7 پروژه برقرسانی با اعتبار بالغ بر 3 میلیاردو700 میلیون ریال از محل اعتبارات داخلی و عمرانی ، 3 پروژه منابع طبیعی با اعتبار بالغ بر 3 میلیاردو900 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی واستانی ، 3 پروژه بنیاد مسکن با اعتباری بالغ بر 3 میلیارد و600 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی وملی ، 3 پروژه شهرداری با اعتبار بالغ بر29 میلیارد ریال از محل در آمدهای شهرداری ، دومورد پروژه در فرودگاه با اعتباری بلغ بر 50 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی وهمچنین افتتاح 34 پروژه دربخش مرکزی و بخشهای توابع نوق ، فردوس ، وکشکوییه با با اعتبار بالغ بر 13 ونیم میلیارد ریال در ایام الله دهه فجر افتتاح خواهندشد.