آقای رمضانی کارشناس امور گلزار شهدای بنیاد شهید وایثارگران شهرستان رفسنجان در گفتگو با خبرنگار”خانه خشتی”اظهار داشت:تعداد شهدای این شهرستان 924 مورداست وبیش از 880 مزار و 82 گلزارشهدا در بخش مرکزی شهرستانهای رفسنجان وانار وتوابع نوق ،کشکوییه وروستاها وجود دارد که از این تعداد 500مزار و36 گلزار شهدا از سال 80 تاکنون بازسازی وساماندهی شدند.
وی افزود :از ابتدای سالجاری 10 گلزار در روستاها مورد بازسازی قرار گرفتند که سرانه هر شهید والا مقام 20 میلیون ریال که جمعا1 میلیارد ریال از اعتبارات استانی به بنیاد شهید این شهرستان ارایه میگردد که در این امر صرف شود.رضایی-رفسنجان