به گزارش خبرنگار “خانه خشتی”،دراین بازدید حسینی بخشدار نگار به همراه15تن از دهیاران بخش مربوطه از قسمتهای مختلف شرکت عمران دهیاری های کشکوئیه بازدید نمودند. دراین بازدید برهانی بخشدارکشکوئیه وجود چنین کارگاه هایی را باعث پیشرفت روستاها وایجاد اشتغال خواند.درادامه این بازدید حسینی بخشدار نگاربا ابراز خرسندی از حضور درکارگاه شرکت عمران دهیاری ها گفت:در این بازدیددهیاران از نزدیک با فعالیت شرکت تعاونی دهیاریهاآشنا شده اند و به زودی شرکت تعاونی دهیاری های بخش نگار بامشارکت دهیاری ها راه اندازی خواهد شد.

رضایی