به گزارش خبرنگار “خانه خشتی”،آغاز اصلاح هندسی ابتدای بلوار امام رضا (ع) از میدان قدس ، بدلیل افزایش تعدادتصادفات و نارضایتی اهالی و کسبه منطقه و ترافیک موجود در ورودی بلوار امام رضا ، توقف خودروهای کرایه ای بین شهری و حرکت خلاف جهت اتومبیل ها برای دسترسی به جایگاه سوخت و دیگر مشکلات لزوم اتخاذ تدابیر موثر جهت جلوگیری از خطراتی که باعث زحمت و خسارت شهروندان می شد را برجسته می نمود لذا کارگروه فنی و ترافیک تشکیل شد و به دنبال تصویب طرح نهایی مورخ 1391/9/6 عملیات اجرایی آن آغاز گردیده است که به امید خدا پس از انجام طرح شاهد کاهش چشمگیر تصادفات و حوادث این منطقه و رضایتمندی اهالی و کسبه خواهیم بود.