به گزارش خبرنگار”خانه خشتی” ، این مسجدبا زیربنای15هزارمترمربع فضای کلی درخیابان جانبازان کوچه مسجدالزهراشهرستان رفسنجان بدست فردخیری بنام حاج حبیب الله اعتمادی ساخته شده است.
اعتمادی ساخت این مسجدرااز10سال پیش آغازکرده است.
وفازاول آن شامل شبستان وفضای داخلی آن وگلدسته هادرمساحتی1400مترمربع رابااعتبار35میلیاردریال به اتمام رسانیده است.

رضایی