“خانه خشتی” : چرا هیچکس پاسخ گوی نگرانیهای عمومی جامعه دین مدار شهداو تلاش مجاهدان حوزه های علمیه و مراجع عظام که عمر گرانبهای خود را در راه اعتلای اسلام گذاشته اند نمی باشد.
ایا حضور جوانان و نوجوانان سر پا بزک کرده با تیپ ها و ارایشهای غربی و مروج شیطان پرستی و الوده به هوسرانی جز ایجاد بلوغ زود رس و پیامدهای منفی چه چیز را به دنبال دارد؟
مگر برگزاری نمایشگاه هایی این چنینی جز بستر سازی ناتوی فرهنگی، اقتصادی چه پیامدی دارد!


درصد زیادی از امار وحشتناک طلاق و کودکان طلاق در ایران اسلامی از پیامدهای نامیمون عشق های خیابانی و نمایشگاهی است !؟
دلباختگان نمایشگاهی قادر به گرفتن تصمیم منطقی برای پذیرش عواقب و مسئولیتهای زندگی مشترک و نحوه حضور در اجتماع را ندارند و عدم برخورد ایجابی و حتی در پاره ای از مواضع سلبی از سوی افراد و مراجع ذیربط و ذی صلاح این دلباختگان کوچه و بازار را به توهم درستی اعمالشان رسانده است.
شاید افراد حقیقی و حقوقی تاجر مآب پسته رفسنجان به این نتیجه رسیده اند که فرهنگ لیبرال سرمایه داری مبتذل اروپا و امریکا باعث رونق کسب و کار انان و مرتبطین رانت خوارشان است که به جاذبه های جنسی و استفاده ابزاری از جوانان ، زنان و مردان دیار رفسنجان روی آوردند.آیافراموش کرده اندسالهایی راکه دسترنج یکساله کشاورزان رفسنجانی رابه تاراج برده وبه بهانه توسعه شرکت ودلایل واهی دیگرازپرداخت اقساط آنهاسربازمی زدند.آیاواقعامقبولیت ومشروعیت این تعاونی باآوردن تعدادی هنرمندوبرگزاری نمایشگاه وجشن به اصطلاح تولدپسته حل خواهدشد؟آیاحق مردم دیارفاتحان اروندوشهدای شلمچه این است؟


قطعامردم فریب این ظاهرسازی هارانخورده واجازه نمی دهند که این زراندوزان چنبر زده بر گروه کشاورزان پسته کار رفسنجان که در غیاب رقیب بر پای جشن پسته به انحراف افکارعمومی پرداخته و ظلم سالهای نه چندان دور خود را استحاله و توجیه نموده و موج سواری نمایند.
امیداست که مسئولین دولتی نیزحق خودرانسبت به این مردم زحمتکش ادانموده وگوشه ای ازمشکلات این محصول جهانی رابرطرف نمایند.انشاالله