به گزارش “خانه خشتی” ، سازمان دانش محور سازمانی است که دانش و منابع انسانی اصلی ترین و مهمترین دارائی های آن هستند و توانمندی اصلی این نوع از سازمانها در ایجاد و نشر دانش است.

در سازمانهای دانش محور، اهمیت نسبی دارایی های فیزیکی کمرنگ شده و منابع ناملموس جایگاه ویژءای یافته اند. در چنین سازمان هایی دانش به عنوان عامل کلیدی در امر تولید به شمارمی رود.

 امور آموزش و تجهیز نیروی انسانی با حمایت همه جانبه معاونت منابع انسانی مس منطقه کرمان جناب اقای  دکتر محسن ارسلان و مدیریت جناب اقای مهندس حمید حاج محمدی با تشکیل کار گروه مدیریت دانش با مدیریت ارشد جناب اقای مهندس محسن جهانشاهی و با شعار دانش قدرت است طرح جامع مدیریت دانش را با اهداف دانش محور شدن شرکت ملی صنایع مس ایران حرکت به سمت اقتصاد دانش محور، توسعه سرمایه های فکری و معنوی سازمان، مدیریت آگاهانه دانش، ایجاد انعطاف پذیری سازمانی، افزایش رضایت شغلی اجرا نموده است.

امید است با دست یابی به این اهداف توانسته باشیم گامهای موثری در زمینه دانش محور شدن شرکت ملی صنایع مس ایران برداشته باشیم.

 دکتر پریا پارسایی

دبیر اجرایی مدیریت دانش شرکت ملی صنایع مس ایران