حسین آذین نماینده رفسنجان وانار

حسین آذین نماینده رفسنجان وانار

به گزارش خبرنگارخانه خشتی ، حسین آذین 54500 رأی ، محمدمهدی پورغلامعلی28783 رأی ومحمدسلطانمرادی27968رأی رابه خوداختصاص دادند.به این ترتیب حسین آذین باکسب54500رأی مردم شهرستانهای رفسنجان وانار، برای اولین باربه عنوان نماینده اصولگرابه مجلس شورای اسلامی راه یافت.